QUY TRÌNH XUẤT BẢN CỦA TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ

Bước 1: Gửi và nhận bài

Tác giả nộp bài cho Tạp chí qua Hệ thống quản lý tạp chí trực tuyến tại địa chỉ http://js.hou.edu.vn. Sau khi hoàn thành tất cả các bước trong quy trình nộp bài, tác giả liên hệ của bài báo sẽ được nhận 01 email xác nhận rằng quy trình nộp bài đã hoàn tất.

Bước 2: Sơ loại bài viết

Các bài viết phải đạt ở vòng sơ loại mới được xem là đủ điều kiện để được chấp nhận phản biện. Trong bước sơ loại, Tạp chí thẩm định các bài viết theo các phương diện: sự phù hợp với tôn chỉ và phạm vi hoạt động của Tạp chí; sự phù với cấu trúc bài báo và kỹ thuật trình bày bài báo khoa học. Bài viết không thỏa mãn các điều kiện này sẽ không đạt ở vòng sơ loại.

Tạp chí sẽ gửi thông báo từ chối đăng bài đến tác giả bài viết không đạt ở vòng sơ loại.

Bước 3: Phản biện độc lập bài viết

Các bài viết đạt ở vòng sơ loại được Tạp chí gửi phản biện độc lập.

Các phản biện của Tạp chí sẽ xem xét các bài viết trên các phương diện:

           + Sự phù hợp nội dung bài báo với tôn chỉ, phạm vi hoạt động của Tạp chí;

          + Thể loại bài viết;

          + Tính mới;

          + Đóng góp về mặt học thuật;

          +  Đóng góp vào thực tiễn;

          +  Quy chuẩn thành phần bài báo và kỹ thuật trình bày.

Kết luận của phản biện đối với bài viết có thể là một trong các trường hợp sau:

          + Bài viết được chấp nhận đăng, không cần phải chỉnh sửa, bổ sung; 

          + Bài viết cần phải chỉnh sửa, bổ sung và gửi lại bản sửa để Tạp chí xem xét tiếp; 

          + Bài viết không được chấp nhận đăng tải.

Bước 4: Xử lý kết quả phản biện

a) Bài viết được hai phản biện đồng ý: Ban trị sự thông báo đến tác giả bằng văn bản qua email và gửi đường văn thư, yêu cầu tác giả hoàn thiện bài báo theo ý kiến phản biện trong vòng 10 ngày và gửi lại bài báo đã hoàn thiện. Sau khi nhận được bài báo đã hoàn thiện, Ban trị sự báo cáo Tổng biên tập và Phó tổng biên tập để quyết định chấp nhận đăng bài.

b) Bài viết được một phản biện đồng ý, một phản biện không đồng ý: Ban trị sự báo cáo đến Tổng biên tập và Phó tổng biên tập để quyết định theo 02 phương án sau:

          + Chấp nhận đăng bài: Thực hiện như trường hợp a của bước này.

          + Không chấp nhận đăng bài: Tổng biên tập quyết định không chấp nhận đăng bài, kết quả được gửi bằng văn bản qua email tới tác giả của bản thảo trong đó nêu rõ lý do không chấp nhận đăng.

c) Bài viết không được chấp nhận đăng bởi hai phản biện: Tạp chí gửi email thông báo về việc không chấp nhận đăng bài và lý do không chấp nhận đăng.

Bước 5:  Xử lý bài được chấp nhận đăng

          + Đối với các bản thảo cần chỉnh sửa, sau 10 ngày bài viết được chấp nhận đăng, nếu tác giả không gửi lại bài báo hoàn thiện theo góp ý của phản biện và Hội đồng biên tập, bài báo sẽ bị từ chối đăng.

          + Bài báo hoàn thiện của tác giả được Ban trị sự kiểm tra lại thể thức và thông báo cho tác giả chỉnh sửa (nếu có). Sau khi nhận được bài báo đã được hoàn thiện, Ban trị sự sẽ trình bài báo lên Tổng biên tập theo yêu cầu để quyết định xuất bản.

Loading...